ข่าวแม่สอด  :  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบฯ1

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

         ณ ห้องประชุมเพชรตัดเพชร (ชั้น 3) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม โดยมี คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานฯ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล  :  เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด