การตรวจโควิด-19

ข่าวทั่วไป : ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 เดิม 16 เม.ย. เป็น 16 มิ.ย.64

         ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ถึง 16 มิ.ย. 64 จากเดิม 16 เม.ย. 64
         สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อมีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 จากนั้นจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตามด้วยการเก็บอัตลักษณ์ โดยกระบวนการทั้งหมดมีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นประมาณ 650,000 กว่าราย แต่ขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากปัญหาด้านการจัดระเบียบคิวเพื่อตรวจสุขภาพ จากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย. 2564 ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64
         รวมถึงได้ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง (บัตรชมพู) จากเดิมต้องแล้วเสร็จวันที่ 31 ธ.ค. 63 ให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65