ข่าวแม่สอด : จังหวัดตาก ประชุมหารือประเด็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

จังหวัดตาก ประชุมหารือประเด็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กับหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พันตำรวจเอกไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          ตามที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดตากได้เสนอปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัด ซึ่งมีจำนวนมากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานถูกกฎหมาย หากใช้มาตรการปราบปรามอย่างเด็ดขาดก็อาจส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านงดการรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกลับประเทศ และมีบางส่วนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานทำให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้การยอมรับสถานะทางสัญชาติกับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้  โดยเบื้องต้น ที่ประชุมได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากจริงทั้งหมด ผ่านกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือผู้ประกอบการต่างๆ ควบคู่ไปกับการหารือขอความเห็นชอบในระดับนโยบายเกี่ยวกับชายแดนผ่านกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบ ในการผ่อนผันและการขึ้นทะเบียนแรงงานกลุ่มนี้ เพื่อให้ง่ายต่อจัดการและการควบคุมทั้งแรงงานและโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป….//