ข่าวเมืองตาก  :  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์

          จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เกี่ยวกับประเด็นสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน
          วันที่ 2 ก.พ. 64 ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เกี่ยวกับประเด็นสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แจ้งว่ามีผลการทดสอบการปลูกพืช โดยใช้ดินเดิมของเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บริเวณที่ทิ้งกากแร่และดินนอกพื้นที่เหมืองฯ พบว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน
          โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีข้อสั่งการให้ประสานเกษตรจังหวัดตากเพื่อขอข้อมูลการปลูกข้าว/ผัก ในบริเวณเหมืองหรือบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบสารตกค้างจากการเพาะปลูกพืช โดยจะดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ในการดำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการเฝ้าะวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ ซึ่งได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ , ความเร็วและทิศทางลม , ระดับเสียงในบรรยากาศ , คุณภาพน้ำผิวดิน , ตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดิน , คุณภาพน้ำในบ่อกักเก็บตะกอน , คุณภาพน้ำหลังผ่านอาคารกรองตะกอน , คุณภาพตะกอนท้องน้ำ , ความแข็งแรงของบ่อกักเก็บหางแร่ , ตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ สำรวจแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน , ด้านสาธารณสุข/ชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมจะได้นำข้อมูลต่างๆ ไปหารือและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต่อไป