โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องพื้นที่ชนบทห่างไกล
         นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
         นายวัชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) กล่าวว่า ทุกปีจะได้รับ ความอนุเคราะห์จากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องแห่งการเพิ่มความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมได้ช่วยกันรวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง สมุด ดินสอ อุปกรณ์การเรียน รวบรวมแพ็กกิ้ง ปันสุขแจกให้นักเรียนทุกคน ในส่วนภาพรวมได้ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน และโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ๆ ซึ่งในทุกภาคส่วนของโรงเรียนฯ และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลที่เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภค เงินบริจาคเพียงพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือร่วมกิจกรรม “พี่ช่วยน้อง” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างภาคภูมิใจในกิจกรรมดังกล่าว
          โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้รวมตัวก่อตั้งขึ้น พุทธศักราช 2489 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุตรหลานของชาวจีนสมัยนั้นได้มีโอกาสศึกษาภาษาจีนและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน ระยะแรกขอใช้อาคารไม้ของร้าน เกาฮง เปิดทำการสอนภาษาจีน เป็นเวลาปีเศษต่อมามีความคิดที่จะตั้งสถานศึกษาขึ้นอย่างจริงจังโดยมีนาย ลื่อเชียง แซ่ตั้ง เป็นผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ตั้งชื่อโรงเรียน “โรงเรียนตี่มิ้ง”(อักษรย่อ ต.ม.) ตามใบอนุญาตจังหวัดตากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2490 สถานที่ตั้ง เลขที่ 41 ถนนศรีพานิช ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 1 อาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 2 อาคารฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อาคาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 5 อาคารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และ อาคารเรียน 2 ชั้น แผนกปฐมวัย ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 2,263 คน ชื่อโรงเรียนปัจจุบันคือโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ตั้งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมี นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในโรงเรียน มีนายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
**********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม รายงาน