ข่าวเมืองตาก : จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564

          วันนี้ (30 เม.ย. 64) เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก รวมถึงคณะกรรมการฯ ที่ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
           โดยที่ประชุม ได้รับทราบการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 ราย และภาษาอังกฤษ 2 ราย รวม 6 ราย , เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และการดำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ของสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย , เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินฯ ให้ดำรงตำแหน่งครู , เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ด้านที่ 1 – 3) ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ , เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมิน (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง , เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ด้านที่ 1 – 2) ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ , เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ , เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง) , เรื่อง การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดอื่น , เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายกรณีพิเศษไปดำรงตำแหน่งต่างเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างจังหวัด และเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย…//