ข่าวแม่สอด : สรจ.ตาก พร้อมหน่วยงาน ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ อ.แม่สอด

สรจ.ตาก พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ตชด. กอ.รมน.จ.ตาก และอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด
           วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวฐิติมา แหยมวงษ์ นักวิชาการแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ตชด. กรอ.มน.จ.ตาก และอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างการรับรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้นจำนวน 201 คน เป็นแรงงานไทย 4 คน (หญิง 4 คน) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 197 คน (ชาย 93 คน หญิง 104 คน) ดังนี้
1. บริษัท ทีทรู การ์เม้นท์ จำกัด ประเภทกิจการสิ่งทอ แรงงานคนไทย จำนวน 1 คน เป็นหญิง 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 72 คน เป็นชาย 36 คน หญิง 36 คน รวม 73 คน
2. นายเอกชัย รุจิเกียรติไพศาล ประเภทกิจการสิ่งทอ แรงงานคนไทยจำนวน 1 คน เป็น หญิง 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 18 คน รวม 31คน
3. บริษัท บุญช่วย ทวีทรัพย์ จำกัด ประเภทกิจการสิ่งทอ แรงงานคนไทยจำนวน 1 คน เป็นหญิง 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 62 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 27 คน รวม 63 คน
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ดวนสันเทียะ ประเภทกิจการสิ่งทอ แรงงานคนไทยจำนวน 1 คน เป็นหญิง 1 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 33 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 23 คน รวม 34 คน
ผลการตรวจ พบว่ามีการขออนุญาตการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการออกบัตรประจำตัวตามมติ ครม. โดยไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว
ข่าว/ภาพ ; สนง.แรงงานจังหวัดตาก
โทร.0-5551-3773