ข่าวแม่สอด : หน่วยงานราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่รื้อถอน ขนย้าย ตลาดมูเซอ (เก่า)

หน่วยงานราชการจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของ ของผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่เดิมออกจากพื้นที่ตลาดมูเชอ (เก่า) เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
          วันนี้ (9 ก.ค. 64) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณตลาดมูเซอ (เก่า) ริมถนนสายตาก – แม่สอด ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นายวิทยา สาระไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พ.ต.อ.นพพร โยธาราษฎร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะวอ นายก้อง อามระดิษฐ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของ ของผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่เดิมออกจากพื้นที่ตลาดมูเชอ (เก่า) เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ก่อนพิจารณาอนุญาตจัดสรรพื้นที่ใหม่ตามกฎระเบียบของทางราชการ
          สืบเนื่องจากปัญหาข้อร้องเรียนการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในตลาดมูเชอ (เก่า) เฟส 2 ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ที่ได้จัดให้เป็นพื้นที่โซนบริการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้นำสินค้าพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งมีกลุ่มประชาชนเข้าไปค้าขายสินค้า ต่อมาอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าว และมีกรณีร้องเรียนเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดตาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ประชาชนบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 5 , ประชาชนบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด และกลุ่มผู้ประกอบการ 13 ราย มีการหารือหาทางออกของปัญหาการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวตลอดมา
           ทั้งนี้ ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีข้อสรุปในการใช้พื้นที่ค้าขาย ภายในกรอบแนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคำนึงถึงประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสและรายได้ ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยผ่านกระบวนการยอมรับร่วมกันของกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนที่เกี่ยวข้องแล้ว
           สำหรับการจัดสรรพื้นที่ เบื้องต้นได้มีการแบ่งพื้นที่ตลาดออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โดยโซนที่ 1 (โซนหัวตลาด) ให้กับหมู่บ้านส้มป่อย จำนวน 47 แผง ที่มีผู้ประกอบการ 47 ราย , โซนที่ 2 ให้กับหมู่บ้านห้วยปลาหลด จำนวน 46 แผง ที่มีผู้ประกอบการ 67 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของหมู่บ้านตนเอง และโซนที่ 3 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม 13 ราย
          โอกาสนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันสังเกตการณ์การรื้อถอนในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ได้เริ่มรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา และเบื้องต้นคาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในวันนี้ หลังจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ก่อนพิจารณาอนุญาตจัดสรรพื้นที่ใหม่ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก