ทน.แม่สอด วางศิลาฤกษ์สร้างศาลพระหลักเมืองแม่สอดและ
พระบรมราชานุสาวรีย์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระตำหนัก)

ทน.แม่สอด วางศิลาฤกษ์สร้างศาลพระหลักเมืองแม่สอดและพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
ทน.แม่สอด วางศิลาฤกษ์สร้างศาลพระหลักเมืองแม่สอดและพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

       วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน อสม. ผู้บริหาร ครู นักเรียน สถานศึกษาเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลหลักเมืองแม่สอดและพระบรมราชานุสาวรีย์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระตำหนัก) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลแก่ชาวแม่สอด และนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา