“นายกฝอ” ทน.แม่สอด เร่งรัฐบาลผลักดัน Motorway – Tollway ทางพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด

"นายกฝอ" ทน.แม่สอด เร่งรัฐบาลผลักดัน Motorway–Tollway ทางพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด
“นายกฝอ” ทน.แม่สอด เร่งรัฐบาลผลักดัน Motorway–Tollway ทางพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด

      เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า จากการที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และภาคเอกชน ได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ให้รัฐบาลและภาครัฐ ได้เร่งดำเนินการตามโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก( แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาล มีแผนดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้วยเมกะโปร์เจ๊กส์โครงการต่างๆมากมาย ทั้งที่ทำไปแล้ว กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ และ เร่งรัดดำเนินการ ล่าสุดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลนครแม่สอด ถึงนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนโครงการขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด ในการเร่งรัดดำเนินการ พร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway พร้อมเส้นทางด่วน หรือเส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway สายตาก-แม่สอด ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว และได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ- วิศวกรรม- และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบและศึกกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment – EIA ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งปัจจุบันนั้นกรมทางหลวง ได้ทำการปรับปรุงขยายช่องทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 12 ช่วงสาย ตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ตลอดสาย แล้วเสร็จสมบรูณ์แบบไปแล้ว พร้อมทั้งการศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่บริเวณ ดอยรวก

     และล่าสุด จากการศึกษาสำรวจ และการประชาคม พบว่าประชาชนในพื้นที่และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชน และภาคราชการ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 200 คน ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ต่างเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ที่คาดว่า จะใช้งบประมาณ 103,000 ล้านบาท สร้าง เส้นทาง Motorway และ ขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง ในการประชุมประชาคมกับชาวบ้านประชาชน เพื่อปรึกษาหาเรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 21 การศึกษาเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway – Tollway กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.
     โดย ในเบื้องต้นนั้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway และ Tollway สายตาก-แม่สอด เส้นทางสายนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 29 กม. มีสะพานขนาดใหญ๋ ต้องมีด่านเก็บเงิน 2 แห่ง ที่ด่านแม่สอด กับด่านลานสาง มีจุดเชืื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักที่เชื่อมกับคมนาคมสายหลักที่ต้องมีทางแยกต่างระดับ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง 103,000 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลดีต่อการค้า การลงทุน บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เป็นถนนสายสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มีความจำเป็นในการลงทุน แต่ก็ต้องมีการพิจารณาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การ สร้าง เส้นทาง Motorway ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด หากมีการอนุมัติโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 10 ปี
      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ผู้นำ อปท. ร่วมกับภาครัฐ –ภาคเอกชน จะได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอีกครั้งเพื่อให้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการอนุมัติโครงการ ให้รวดเร็ว เนื่องจากการการศึกษาเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway – Tollway ทุกภาคส่วนต่างเห็นพร้อง ในโครงการ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ