ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.อบรมการระงับอัคคีภัยฯให้กับ รด.

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.อบรมการระงับอัคคีภัยฯให้กับ รด.

      วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดออกฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการระงับอัคคีภัยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)โรงเรียนสรรพวิทยาคม