ข่าวเมืองตาก : จังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก)

         วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
          โดยที่ประชุมประธานได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก ทราบและพิจารณาในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย ตลอดจนรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดหาที่ดิน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ซึ่งจะดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาหารือประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ คทช. จังหวัดพิจารณาเสนอท้องที่จังหวัดตาก ตาม Action plan ต่อไป