"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” บ้านปางส่างคำ1
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” บ้านปางส่างคำ1

ข่าวแม่สอด  :  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” บ้านปางส่างคำ

จังหวัดตาก จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” นำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 21 ก.พ. 2563  เวลา 09:30 น.

           นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ ”จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ณ โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ บ้านปางส่างคำ หมู่ที่ 5 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และมอบสิ่งของยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

           โดยมีนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภายในบริเวณงานมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านเกษตร การให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องที่ดิน แจกพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา เป็นต้น สำหรับบ้านปางส่างคำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันและที่ราบระหว่างภูเขา ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาการคมนาคม และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

          โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เข้าถึงบริการของรัฐ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด , ข่าวแม่สอด