ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จ.ตาก ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 5/1/65

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จ.ตาก ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 5/1/65
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จ.ตาก ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 5/1/65

ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา จังหวัดตาก
สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก
ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

๑. สถานการณ์การสู้รบฝั่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (สมม.)

       เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ไม่มีการปะทะ ระหว่าง ทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง บริเวณฝั่งเมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดตาก

๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดตาก

๒.๑ ปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบ ระหว่าง ทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง

      ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดนไทย

๒.๒ สถานการณ์ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว

พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว คอกวัวเมยโค้ง บ้านมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

– ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ยอดเดิม ๒,๓๒๑ คน เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย เพิ่มเติม จำนวน – คน และมีความประสงค์สมัครใจขอเดินทางกลับไปยัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (สมม.) จำนวน ๙0 คน ยอดคงเหลือ จำนวน ๒,๒๓๑ คน

๒.๓ การปฏิบัติที่สำคัญของ คณะทำงานศูนย์สั่งการชายแดนไทย – เมียนมา จังหวัดตาก

๑) การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว อย่างทั่วถึง และพอเพียงต่อการดำรงชีพ ภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ
๒) การสนับสนุนยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่มีความประสงค์สมัครใจเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา
๓) กองอำนวยการร่วม ในการแก้ไขสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ยังคงดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ประเทศไทย เป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

       ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือ จากสื่อมวลชน และทุกภาคส่วนในการตรวจสอบข่าวสาร ข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน เพราะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนั้นจะสร้างความแตกตื่นและความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์สั่งการชายแดน จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก