ข่าวแม่สอด : จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านฯ

           จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนตาก และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร
          วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุม ได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสถานการณ์การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงติดตามข้อมูลรายงานการนำข้า – ส่งออกสินค้าผ่านช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติที่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 86 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
           ทั้งนี้ ตามที่มีชาวบ้านในอำเภอพบพระ ขอผ่อนผันการนำเข้าสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด) เข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางอื่น ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยยกเว้นภาษีศุลกากรนั้น ที่ประชุมมีมติให้สามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางการเกษตร(ข้าวโพด)เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านช่องทางที่ได้รับการผ่อนผันอยู่เดิมจำนวน 3 ช่องทาง คือ ท่าน้ำดั้น ต.รวมไทยพัฒนา ท่าเนตรชนก ศรีสุวรรณ์ ม.3 ต.วาเล่ย์ และท่าเอกพันธ์ พรมมา ม.5 ต.พบพระ โดยเสียภาษีตามที่ศุลกากรกำหนด
          นอกจากนี้ จังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เตรียมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เรื่องการค้าชายแดนของทั้งสอง โดยเฉพาะการให้รถขนส่งสินค้าจากไทยสามารถไปพักค้างในเมียวดีได้เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กำชับให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเคร่งครัดกรณีเกิดเหตุการณ์การซื้อ ขาย บัตรประชาชนไทย ให้กับคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ด้วย…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
*********************************************