ข่าวเมืองตาก : ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ฯ 2/2564

จังหวัดตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
           วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
           โดยก่อนการประชุม สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับอาสาดับไฟป่า จังหวัดตาก จำนวน 4,081 กรมธรรม์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอาสาดับไฟป่าที่ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “สุขนี้ที่อำเภอ” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ให้กับ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ที่ได้รับรางวัลจากกรมการปกครอง ตามโครงการอำเภอสร้างสุข “สุขนี้ที่อำเภอ ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
          จากนั้น ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นางประสพสุข กันภัย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดตาก , นายสุชัย ชาญวิกย์การ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดตาก , นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก , นางเยาวเรศ
ทิฐธรรม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดตาก , นายบรรพจน์ จันทร์งาม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดตาก , นายจรัสพันธ์ อรุณคง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัตตาก , นายวิชาญ นวลแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก , นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , นายธีรพันธ์ เลื่องสุนทร ย้ายมาดำรงตำเหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก และนายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์ ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก
          หลังจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โรคไข้เลือดออก และสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก , สถานการณ์สภาพภูมิอากาศ , สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก , รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 , โครงการ ม.33 เรารักกัน
         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาเรื่องยาเสพติด , ปัญหาไฟป่าหมอกควัน , การลดอุบัติเหตุทางท้องถนน , ปัญหาการจัดการขยะ และโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ของจังหวัดตาก รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย