ข่าวทั่วไป : ครม. เห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2566

ครม. เห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2566 เน้น “สื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม”
          นายอนุชา  บูรพชัยศรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน 7 แนวทางภายใต้กรอบ “สื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม”เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์สาระสำคัญดังนี้
          1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วัน ทุกพื้นที่รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือและโต้ตอบFake News อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
          2. ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
          3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร [ชิงเก็บลดเผาและระบบบริการการเผาในที่โล่ง] ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเพื่อลดการเผา
         4. กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวดติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพิ่มการลงพื้นที่ควบคุมและลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิดต่างๆและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
         5. ลดจุดความร้อนป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟเพื่อเป็นข้อมูลคาดการณ์การเคลื่อนที่หรือการลุกลามของไฟในการเข้าระงับเหตุและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าของอปท.
         6. ผลักดันกลไกระหว่างประเทศเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด
         7. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสและสร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รวมถึงช่องทางสำหรับร้องทุกข์เพื่อแจ้งเหตุการณ์เกิดไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง
****************************