ประชาสัมพันธ์  :  ปิดคลังสินค้าที่-9 (ท่าข้ามสินค้าที่ 13) หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด 

           คำสั่งจังหวัดตากที่ 493/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด
          ปิดคลังสินค้าที่ 9 (ท่าข้ามสินค้าที่ 13) หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่มีคำสั่งนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564