ประชาสัมพันธ์ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดน้ำตกทีลอซู

          เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดน้ำตกทีลอซู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน นี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ จึงประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติเส้นทางล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู และแหล่งอื่นๆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ท้องที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง
          ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท่านสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง หมายเลขโทรศัพท์ 088-4275272 , 055-508780//