ข่าวทั่วไป  :  ศบค. แถลง !!! ปีใหม่ จัดงานที่ไหนได้

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด – งดจัดกิจกรรมปีใหม่ ให้จัดออนไลน์
2. พื้นที่ควบคุม – จัดกลุ่มเฉพาะคนคุ้นเคย หรือจัดออนไลน์
3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง – สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ ลดขนาดงาน และคนไม่ให้คับคั่ง
4. พื้นที่เฝ้าระวัง – สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ ลดขนาดงาน และคนไม่ให้คับคั่ง
ศบค. แถลง !!! ปีใหม่ จัดงานที่ไหนได้1
ศบค. แถลง !!! ปีใหม่ จัดงานที่ไหนได้1

” D – M – H – T “

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล  ในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ