ข่าวเมืองตาก : จ.ตาก จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานฯ

         จ.ตาก จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะตาเถียร เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
         วันนี้(7 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ,วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2564 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน วัดเกาะตาเถียร เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
         โดยมี พระครูประทีปจันทรังษี เจ้าคณะตำบลไม้งาม เจ้าอาวาสวัดเกาะตาเถียร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อาสาสมัครท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ การแสดงรำกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุวัดเกาะตาเถียร การแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีจิตสำนึกรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น และร่วมกันพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะตาเถียร โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบวัด ให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย  ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างอเนกอนันต์ตลอดมา จนได้รับทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” ตามลำดับ….//