ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีเมืองตากมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น 2565

          นายกเทศมนตรีเมืองตากมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 2565

          นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก ประธานพิธีเปิดโครงการ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในกิจกรรมโครงการฯนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนพระคุณของพ่อ ซึ่งผ่านคณะกรรมการชุมชนพิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่นแต่ละชุมชน เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ให้แก่พ่อดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 14 ชุมชน ตามรายชื่อพ่อดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2565 ดังรายชื่อ
         1.นายพลากร ปานแกง ชุมชนเด่นสน
         2.นายสำรวย บุญพิทักษ์ ชุมชนหัวเดียด
         3.นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ชุมชนดอยคีรี
         4.นายสบเกษม แหงมงาม ชุมชนปทุมคีรี
         5.ร.ต.อ.สวัสดิ์ อินทร์จันทร์ ชุมชนหนองหลวง
         6.นายณัฐ สมวงษ์อินทร์ ชุมชนคุ้มสินไทย
         7.นายจำลอง เกตุรักษา ชุมชนเขาแก้ว
         8.นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์ ชุมชนตากสิน
         9.นายสุพจน์ เกิดแสง ชุมชนวัดไผ่ล้อม
         10.นายอัมพร สงแก้ว ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
         11.นายสนิท สนิทมาก ชุมชนเชียงทองเหนือ
         12.พ.ต.ต.วิโรจน์ สาระนิตย์ ชุมชนเชียงทองใต้
         13.นายพยนต์ วนพฤกษ์ ชุมชนชัยชนะ
         14.นายสุนทร พรมรินทร์ ชุมชนท่าแค
ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก
———————-
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เศรษฐชาติ แหงมงาม, ข่าวแม่สอด