พ่อเมืองตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 31/2563

พ่อเมืองตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 31/2563
พ่อเมืองตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 31/2563

       วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 31/2563 พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ในการประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ PUI รวมทั้งการพิจารณาการอนุญาตให้เปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยวตามภาระกิจหน้าที่ การจัดการอบรมเด็กและเยาวชน ตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ การเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ ณ วัดชลประธานรังสรรค์ การจัดกิจกรรมวิ่ง “สามเงาเทรล ณ เขื่อนภูมิพล” (SamngaO Thait a BhumibdDam) การจัดกิจกรรมวิ่งในภูมิประเทศ อัลต้าเทรล ดอยมูเซอ การดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2563 และการอนุญาตบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทยทางพรมแดนทางบก ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอขอบคุณ ภาพ ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก