พ่อเมืองตากประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน-ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

พ่อเมืองตากประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน-ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
พ่อเมืองตากประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน-ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

      วันที่ 2 กรกฎคม 2563 เวลา 9.30 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการสำรวจความต้องการ พัฒนาฝีมือแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก ในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการเกษตร และ พิจารณา แผนการปฏิบัติการ พัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 นอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการให้บริการแอปพลิเคชั่น “รวมช่าง” เพื่อเป็นช่องทางการบริการประชาชนในการค้นหารายชื่อช่างฝีมือดีมีมาตรฐาน ผ่านการอบรมหรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถโดยเบื้องต้นเปิดให้บริการจำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างประปาและสุขภัณฑ์ ภายใต้สโลแกน”รวมช่างดี มีมาตรฐาน พร้อมบริการ งานประทับใจ ” โดยจังหวัดตาก มีช่างที่ขึ้นทะเบียนใน Application “รวมช่าง” จำนวน 79 คน

ภาพข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ตาก