พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่ฮั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5

พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่อั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5
พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่อั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5

พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่ฮั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่ฮั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5
พ่อเมืองตาก ประชุมป้องกัน ไวรัส อู่ฮั่น และควบคุม ฝุ่นละออง PM 2.5

      เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังอยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาวะของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้มีการสั่งให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินหามาตราการแก้ไขจริงจัง และให้ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่โดยให้มีกำหนดมาตราการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ด้านการคมนาคมและขนส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและกำชับผู้ประกอบการได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งให้มีสภาพใช้งานที่สมบูรณ์ไม่ปล่อยมลพิษควันดำเป็นอันขาด ด้านภาคการเกษตรให้มีการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำการเกษตรเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการเผาพืชไร่ของเกษตรกร ด้านภาคอุตสาหกรรมให้มีการตรวจสอบควบคุมโรงงานให้ได้มาตรฐาน ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้ให้ทุกขังหวัดดำเนินการอย่างจริงจังด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS