พ่อเมืองตาก ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจังหวัดตาก

พ่อเมืองตาก ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจังหวัดตาก
พ่อเมืองตาก ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจังหวัดตาก

      วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจังหวัดตาก

      เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานประกอบกิจการ จำนวนมากได้รับผลกระทบจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อพยุงธุรกิจไว้ให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานหรือการทำงานแบบไม่เต็มเวลา หรือ Freelance มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะเป็น “ความปกติใหม่” (new normal) ที่จะต่อเนื่อง ไปในอนาคต คณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ในภารกิจของกระทรวงแรงงาน จึงมีแนวความคิด ในการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง นอกจากที่กำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวันอยู่แล้ว เพื่อรองรับความปกติใหม่ ของการทำงานที่เปลี่ยนไป เป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับการจ้างงานและการทำงาน และส่งเสริมและคุ้มครอง การทำงานในลักษณะไม่เต็มเวลา ในการนี้ จึงต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานในภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงมีความเหมาะสม เอื้อต่อการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา

ขอขอบคุณข้อมูล- ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก