พ่อเมืองตาก เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์

พ่อเมืองตาก เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์
พ่อเมืองตาก เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์

       วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 09.45 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองตาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

      ปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง ยังคงรุนแรง และเป็นปัญหาที่สังคมโลก ได้ตระหนักและเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างรุนแรง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อย่างมาก จังหวัดตาก ถือว่าเป็นจังหวัดที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ อาจมีสถานการณ์ในเรื่องการค้า มนุษย์ ซึ่งพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอาจถูกหลอก ให้มาทำงานในประเทศไทย ซึ่งมี อัตราค่าแรงงานแพงกว่า และมีการบังคับใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข ตลอดจนการ คุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ กรณีการค้ามนุษย์อย่าง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน ในรูปแบบสหวิชาชีพ บนพื้นฐาน และหลักการเดียวกันสำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 403 คน

ขอขอบคุณ ภาพ-ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก