พ่อเมืองตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ตาก

พ่อเมืองตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ตาก
พ่อเมืองตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ตาก

      วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน ๗๐ ราย โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 4 องค์กร 4 โครงการ โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 ศูนย์ 5 โครงการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 76 หลัง และการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 56 ราย พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และการคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือก คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 จังหวัดละ 1 คน รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 โดยให้ส่งผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขอขอบคุณ ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก