ภัยแล้งรุกลามหนักปล่อยรถน้ำระดมแจกให้ชาวบ้านทั่วแม่สอด 

ข่าวแม่สอด -ภัยแล้งรุกลามหนักปล่อยแถวรถน้ำระดมแจกให้ชาวบ้านทั่ว อ.แม่สอด และอำเภอใกล้เคียง

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานปล่อยแถวรถบรรทุกน้ำ-รถดับเพลิง ตามโครงการ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.แม่สอด อำเภอใก้ลเคียงและพื้นที่ห่างไกล และ ทุรกันดาร ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 35 -สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย(ปภ.)จังหวัดตาก-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) – หน่วยป้องกันและดับไฟป่า– สภ.ตำรวจ-ปกครอง , การประปาส่วนภูมิภาค, ทรัพยากรน้ำ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวบริเวณหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีการปล่อยแถวรถน้ำกว่า 50 คันและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติกว่า 100 นาย

        จากนั้นคณะของทหาร-ปกครอง-และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และพบปะและมอบน้ำอุปโภคแก่ประชาชนใน อ.แม่สอด จ.ตาก และพื้นที่ใก้ลเคียง ที่ประสบภัยแล้งรุนแรง โดยเติมน้ำใส่ถังน้ำ ที่ชาวบ้านเตรียมไว้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบกับชาวบ้าน ในเรื่องขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในขณะนี้ที่ส่อเค้าทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS