ข่าวทั่วไป : ครม.รับทราบและเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชน

          ครม.รับทราบและเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเมษายน
👉 มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFLs) ให้พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ออกไปจนสิ้นปี ตามความสมัครใจ
👉 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเร่งด่วน
          – โครงการเราชนะ เพิ่มวงเงินช่วยเหลือสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้จ่ายสิ้นสุด 30 มิ.ย. 64
          – โครงการ ม 33 เรารักกัน เพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้จ่ายสิ้นสุด 30 มิ.ย. 64
👉 ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย
👉 ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและประปา) โดยให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 64
👉 มาตรการในระยะต่อไป (เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน คลี่คลายลง)
        1. มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
           1.1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3
           1.2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
          (ให้งบค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค.64))
       2. มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง
           2.1 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150บาท/คน/วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป
          2.2 โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า บริการ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/คน/วัน โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับรับสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64 ใช้จ่ายได้ในเดือน ส.ค.-ธ.ค.64
👉 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
         1. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64
         2. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 63 และ 64 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 64
         3. งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่ กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี
         4. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืน กยศ. และไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 64
         5. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือแบ่งเขาภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19