ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1211/2564

📢📢 มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 1211/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564
📌ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.