รองผู้ว่าฯตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

รองผู้ว่าฯตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
รองผู้ว่าฯตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

      วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 07.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) ณ วัดพร้าว ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก โดยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตากได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ขอขอบคุณ ภาพ- ข่าว จาก  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก