ข่าวแม่สอด : การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  และสินค้าผ่านแดน

คำสั่งจังหวัดตาก

เรื่อง  การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  และสินค้าผ่านแดน
ณ  จุดผ่านแดนถาวร  และช่องทางอื่น ๆ  ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว

การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  และสินค้าผ่านแดน
การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  และสินค้าผ่านแดน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด