ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63

      วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      นอกจากนี้ ในประกาศยังเพิ่มความใน(14) ระบุอาการโรคโควิด-19  มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา