วันฉัตรมงคล

ข่าวเมืองตาก : จ.ตาก เชิญชวนร่วมกิจกรรม 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

          จ.ตาก เชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ประกอบกับ ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง
         ในการนี้ จังหวัดตาก ขอเชืญชวนหน่วยงานต่าง ๆ บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ให้สวยงาม ในระยะเวลาที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ของจังหวัดตาก ที่ www.tak.go.th ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 นี้
วันฉัตรมงคล