ข่าวแม่สอด : “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” แม่สอดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” แม่สอดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
          ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายกว่า 40 หน่วงงานทั้งภาครัฐเอกชนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2566 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรัก ความปรารถนาดี มายังเด็ก ๆ และเยาวชนไทยที่รักทุกคนเด็กและเยาวชนคืออนาคต ของชาติ ชาติเราจะเจริญก้าวหน้าไปได้อยู่ที่คุณภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการศึกษา รัฐบาลได้วางรากฐานการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ได้รู้หนังสือ รู้เท่าทันโลก ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทห่างไกล รวมทั้งเด็ก พิการหรือเด็กด้อยโอกาส ก็ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมกับเด็กทั่วไป การประพฤติตนเป็นเด็กดี ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งกายวาจาใจ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนทุกคน จึงควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ อุปนิสัยดีงาม
         ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอด ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่ง ถือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชาติ คุณภาพของเด็กและเยาวชนส่งผลถึงคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคตการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องเน้นพัฒนาการให้ครบทุกด้านซึ่งประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดพยายามจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ค้านร่างกายและจิตใจ และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่าง
2. เต็มตามศักยภาพเพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนที่ประกอบคุณงามความดี สร้าง ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและหน่วยงาน เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน และให้เด็กได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลนครแม่สอดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
          อำเภอแม่สอด ,ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตาก, หน่วยเฉพาะกิจราชมนู, สถานีตำรวจภูธร แม่สอด ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 346 ,บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ่ากัด ,บริษัท ฮัลโหลเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ,บริษัท แม่ปิงพนากิจ จํากัด ,บริษัท แม่สอดฟรีโบน จํากัด ,บริษัท ท็อปฟอร์มปราเซีย (แม่สอด) จํากัด, เมกาโฮม แม่สอด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดวัฒนาค้าซีเมนต์,ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดวัฒนาบริการ,วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นครแม่สอด UNT,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด,วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด,กศน.อำเภอแม่สอด,ธนาคารออมสิน สาขาแม่สอด,ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่สอด,ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด,โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แม่สอด,คุณสุรชัย วีระสมเกียรติ (เฮียกวง คลัง 9),ร้านปอยหลวง,ร้านน้อย ผัดไท คนใจทัย,ร้านเอส ซี แอนด์ซาวด์,ร้านฟาร์มสุข Pet shop, ร้านไอเดียช็อป,ร้านสุพร แม่สอด,สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด,ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฮงล้ง มินิมาร์ท,ร้านตั้งคมเชียง 33. บริษัทคลื่น แพลนนิ่งจำกัด,คุณแหลม ปั้นทอง ประธานชุมชนดอนไชยและร้านยำปูดอง
         วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ด้วยตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็น ทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศ สู่อนาคต เด็กทุกคนจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แสวงหาประสบการณ์ ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอ รวมทั้ง มุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพและ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎกติกา ทางสังคม มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส
**********************
เรียบเรียงโดย : เศรษฐชาติ แหงมงาม