ข่าวเมืองตาก : จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19


จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ และพิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้อง
          วันนี้ (1 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 24/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex
          โดยที่ประชุม ได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในภาพรวมแนวโน้มการติดเชื้อในพื้นที่ลดลง ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรรวม ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 และติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษลิง , สรุปมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ ครั้งที่ 4/2565 , สถานการณ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 , การเปิดให้บริการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง , สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ และข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.)
           หลังจากนั้น ได้พิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ซึ่งได้เห็นชอบให้เปิดใช้ช่องทางอื่นนอกการอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 86 วรรค 2 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 2 ช่องทาง , การขอยกเลิกการใช้และการดำเนินการสถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมภูอินน์ , การขออนุญาตเปิดร้าน Take it Café (เทคอิท คาเฟ่) ซึ่งผ่านการตรวจประเมิน Covid Free Setting แล้ว , ขอยกเลิกการใช้สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน CI , การขอคืนอาคารสถานที่โรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน (นานาชาติ) อำเภอแม่สอด เนื่องจากปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อลดลงจำนวนมาก , การขอจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร OQ และการขอเดินทางเข้าพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 ราย จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร มายังพื้นที่อำเภอท่าสองยาง เพื่อเยี่ยมญาติซึ่งป่วยอาการขั้นวิกฤต…//
ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
ภาพ : สนง.สาธารณสุข จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด