ข่าวแม่สอด  :  จังหวัดตาก ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด

         จังหวัดตาก ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดตาก เกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียงและการเตรียมการโรงพยาบาลสนาม ร่วมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         วันนี้ (12 เม.ย. 64) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรรมการโรคติดต่อคณะย่อย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตาก ณ วันที่ 11 เม.ย. 64 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ที่ติดเชื้อในประเทศ ขณะที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 352 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 8 ราย รักษาหายแล้ว 342 ราย และเสียชีวิตสะสม 2 ราย
         ขณะเดียวกันได้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดตาก ซึ่งโรงพยาบาลใน 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก มีจำนวนเตียงรองรับทั้งหมด 393 เตียง และโรงพยาบาลใน 4 อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก มีเตียงรองรับ 59 เตียง รวมทั้งจังหวัดตากมีจำนวนเตียงทั้งหมด 452 เตียง ในจำนวนนี้ใช้ไปแล้ว 15 เตียง คงเหลือ 437 เตียง
         นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมโรงพยาบาลสนาม ไว้รองรับกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก , ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตากมีเป้าหมายทั้งสิ้น 75,000 โด๊ส ขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 26,657 โด๊ส พร้อมทั้งให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ ในทุกอำเภอของจังหวัดตาก , อสม. ใน 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก และประชาชนทั่วไปในอำเภอแม่สอด ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในวัน-เวลาที่กำหนดต่อไป