ข่าวแม่สอด  :  สธ.แม่สอด ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก รอบแรกผลลบ รอบสองรอผล

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และกองระบาดวิทยา ประชุมวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในบริเวณพรมแดนแม่สอด เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยทีมรถชีวนิรภัย พระราชทานในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 พร้อมวางกรอบแนวทางการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในจุดเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด จัดลำดับความเสี่ยงและความสำคัญของพื้นที่ จัดกลุ่มเสี่ยงและทำแผนปฏิบัติงาน และในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ สุเหร่ามะดีนะฮ์ ตลาดผักพาเจริญ และตลาดแม่ดาวใต้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เก็บตัวอย่างตรวจรอบแรก 1,194 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ตรวจเพิ่ม 4,189 ราย  อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด