สนง.พัฒนาชุมชนตาก จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน“ วันสตรีไทย ปี 63

สนง.พัฒนาชุมชนตาก จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน“ วันสตรีไทย ปี 63
สนง.พัฒนาชุมชนตาก จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน“ วันสตรีไทย ปี 63

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “วันสตรีไทย ประจำปี 2563

       วันที่ 3 ส.ค. 2563 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก จัดโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” วันสตรีไทย ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีและผู้ประกอบการ OTOP จาก 9 อำเภอ

       ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการ”ประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย และเชิญชวนข้าราชการและประชาชนใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน
     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างดีเด่นระดับอำเภอ การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นระดับอำเภอ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตาก การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน บูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอ 9 อำเภอ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก ทั้งนี้โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน อีกทั้งเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก