สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือนักเรียนพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วย นร.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วย นร.

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน​ 1,152 ชุด​ ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา และโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ด้วยทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการ และการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

      สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง โดยจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS