ข่าวเมืองตาก  :  กรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรดีเด่น

            คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประเมินผลงานของเกษตรกรกลุ่มเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ในสาขาอาชีพทำนา

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 11:00 น.
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรผ่านศึก หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลงานคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรดีเด่น ด้านสาขาอาชีพทำนา ระดับประเทศ หลังจากที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว ได้ดำเนินการคัดเลือกนายวุฒิภัทร ราชโยธิน ชาวตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ด้านสาขา อาชีพทำนา ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา


ในการนี้
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว ประกอบด้วย นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ , นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และนางสุคนธ์ ท้วมมา นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงาน ของนายวุฒิภัทร ราชโยธิน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น ในระดับประเทศ ต่อไป


สำหรับกลุ่มเกษตรผ่านศึก
แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซาก(พื้นที่เงาฝน) โดยส่วนใหญ่ พื้นที่เป็นสันดอนและบริเวณโดยรอบเป็นป่าเขาหรือป่าแดง การทำนาอาศัยน้ำฝนจึงทำได้ปีละครั้ง กลุ่มเกษตรผ่านศึก จึงได้อาศัยวิกฤตินี้ ในขณะที่เกิดภัยแล้ง แมลงศัตรูพืชต่างๆตายหมด พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปราศจากสารเคมี ด้วยระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ โดยได้รับการรับรองจาก กรมการข้าวและหลายหน่วยงาน โดยปี 2557 ได้รับมาตรฐาน GAP , ปี 2560 ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น , ปี 2562 ได้รับการรับรองการผลิตข้าวระยะปรับเปลี่ยน และในปี 2563 ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ อีกด้วย