เตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกจังหวัด

เตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกจังหวัด
เตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกจังหวัด

                ด้วยปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูร้อน เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไต้ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ ชุมชน และสถานที่สาธารณะ รวมถึงสถานที่เชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ภัยธรรมชาติ รวมทั้งอาจจะมาจากการกระทำของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสพสิ่งมึนเมาจนขาดสติ

                ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่น ๆ ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มความระมัดระวังด้วยการตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ชุมชน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ รวมถึงสถานที่เชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญ ซึ่งสุ่มเสี่ยงและอาจเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้

๒. ให้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกสอดส่องตรวจตราสถานที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการก่อเหตุดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มบุคคลข้างต้น

๓. ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์แสสว่าง และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CC1) ตามสถานที่ราชการ ชุมชน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตับเพลิง หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที่หากเกิดเหตุการณดังกล่าว

๕. หากปรากฏเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันที

ขอขอบคุณข้อมูล จาก กรมการปกครอง สำนักกิจการความมั่นคงภายใน,  หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์