ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอด ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา

           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รรท.ปลัดเทศบาล รรท.นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผอ.กองการศึกษา ผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการสุ่มตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนรองรับกรณีฉุกเฉินเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด