ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

          ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท้องถิ่นสังกัด เทศบาลนครแม่สอด โดยมีนาย พีระ วงศ์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน
          และมีนาย กรณพงษ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรี นาย กรกฤตย์ กรันยพัฒนพงษ์ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท้องถิ่นสังกัด เทศบาลนครแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนท้องถิ่นสังกัด เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนมีความตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ อีกทั้งเตรียมคัดเลือกนักเรียนเป็นแทนเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการสอบแข่งขันคนเก่งในเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัดตาก ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป