ประชาสัมพันธ์  :  แจ้งเลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดฯ

          เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ทางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ตระหนักถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
❌จึงขอแจ้งเลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางทักษะกีฬาตามชนิดกีฬา
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-508615