ประชาสัมพันธ์  : รพ.แม่สอดปรับแนวทางการให้บริการ 18-23 ธ.ค.63

          รพ.แม่สอด ได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกอย่างเป็นทางการ ในชื่ออาคาร “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 08.30 – 09.15 น.  เพื่อให้พิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รพ.แม่สอดจึงปรับแนวทางในการให้บริการ ดังนี้
รพ.แม่สอดปรับแนวทางการให้บริการ 18-23 ธ.ค.63
รพ.แม่สอดปรับแนวทางการให้บริการ 18-23 ธ.ค.63
ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "S แผนผังแสดงเส้นทางการจราจร ด้านหน้า รพ.แม่สอด เส้นทางการเดินรถ วันที่ 19-22 ธ.ค. 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบฯ อาคารสนับสนุน บริการ ชัน ประตู 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สูติกรรม) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) จุดรับ-ส่งผู้ป่วย อาคารคลินิก หมอครอบครัว อาคารกรมสมเด็จ- พระเทพรัตนราชสุดา บริเวณพิธีเปิดอาคาร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" ทางออก ประตู 3 ทางเข้า ประตู"
ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "N E S แผนผังแสดงเส้นทางการเดินรถ ภายใน รพ.แม่สอด ทางออก บ้านพัก เจ้าหน้าที่ แฟลต 29 แฟลต อาคารพักศพ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แฟลต 30 เจ้าหน้าที่ แฟลต 24 แฟลต 28 เจ้าหน้าที่ แฟลต 25 งานขาเทียม เจ้าหน้าที แฟลต 27 บ้านพัก เจ้าหน้าที่ ประตู 5 (เปิดตลอด 24 ชม.) Ag្La ทางเข้า งานเหล็ก คลังยา อาคาร ฟิตเนสเก่า ลานจอด 7 รอบฯ (เฉพาะผู้ร่วมพิธี) โรง ซักฟอก (เก่า) คลังพัสดุ โรงครัว แผนไทย ทางออก อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบฯ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ทางเข้า อาคารสนับสนุน บริการ ชัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สูติกรรม) ด้านหลังอาคาร เฉลิมพระเกียรติ (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) ประตู 4 ที่จอดรถจักรยานยนต์ จุดรับ-ส่งผู้ป่วย เส้นทางการเดินรถ เฉพาะวันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 00.00- 13.00 น."