แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยนอก

ประชาสัมพันธ์ : รพ.แม่สอด งดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก 21-23 ธ.ค.63 

          รพ.แม่สอด   ได้จัดพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 – 09.15 น. โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร  เพื่อให้พิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงพยาบาลแม่สอดจึงปรับแนวทางในการให้บริการ ดังนี้
วันที่ 21-22 ธ.ค. 2563  เวลา  08.30-20.00 น.
วันที่ 23 ธ.ค.2563   เวลา  08.30-13.00 น.
และเปิดให้บริการปกติ ในวันที่ 23 ธ.ค. 63  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป