งานแถลงข่าว กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้ชื่องาน “แม่สอดลดสนั่นลั่นเมือง”

* * * * * * * * * * * * * * * * *
          นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานพิธีเปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้ชื่องาน “แม่สอดลดสนั่นลั่นเมือง”
         จังหวัดตากได้กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ภายใต้ชื่องาน “แม่สอดลดสนั่นลั่นเมือง” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 โดยภายในงานจะมีผู้ประกอบการในพื้นที่อําเภอ แม่สอด ร่วมกันลดราคาสินค้า และบริการ ณ สถานที่ตั้ง ตั้งแต่ร้อยละ 5 – 70 ได้แก่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจบริการขนส่ง เป็นต้น และภายในงาน เรายังได้รับความร่วมมือจากสํานักงาน พาณิชย์จังหวัดตาก ในการจัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 ณ ห้างสรรสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
           นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว นักธุรกิจทุกท่าน โดยเฉพาะชาวแม่สอด ชาวเมียนมา มาเที่ยวชมงาน และจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานในราคาที่ถูก ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ ชื่องาน “แม่สอดลดสนั่นลั่นเมือง” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 สําหรับการจัด งานครั้งนี้ ทางผู้จัดให้มีกิจกรรม “พาณิชชย์ลดราคาช่วยประชาชน” กําหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านบูธแสดงสินค้ามากกว่า 80 ร้านค้า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อําเภอแม่สอด หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดด่าน พรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 กระผมจึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชม ช๊อป ในงาน แสดงครั้งนี้ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟสไตส์ แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “แม่สอดลดสนั่นลั่นเมือง” โดย
1.นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
2.นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก
3.นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
4.นายชัยรัตน์ วิเชียร รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก
5.นางสาวพรทิพย์ สุวรรณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(Biz Club SEZ Tak)
6.นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก
7.นางฐิติพร กาสมสัน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก
8.นายเสถียร โพธิ์ศรี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟสไตล์ แม่สอด
ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 096-6755755