ข่าวแม่สอด : ทน.แม่สอดร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมโครงการเคเบิลใต้ดิน

          ทน.แม่สอดร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมวางแผนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนประสาทวิถี 1.6 กม.
          เมื่อวันพฤหัส ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (ชั้น 3) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาล รรท.นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนประสาทวิถี ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ตามแนวทางการพัฒนาเมืองแม่สอดน่าอยู่และทันสมัย (Smart city) สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี